TR
TR EN
Ara
KAPAT
Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

GREENEXT A.Ş. (kısaca “GREENEXT”) Kanun’un öngördüğü ilkeler kapsamında, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili Kanun’dan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Kanun’a uygun bir şekilde düzenlenmiş olan işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“veri sahibi”) erişimine sunulmaktadır.

GREENEXT A.Ş. kısaca “GREENEXT” ya da “Şirket” olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.

1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, GREENEXT’in;

Kişisel verilerin toplandığı yöntemler ve hukuki sebepleri,

Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Sahibi Kategorizasyonu),

Veri sahiplerinin hangi kategoride kişisel verilerinin işlendiği (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,

İlgili kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığı,

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,

Kişisel verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği,

Kamu kurum ve kuruluşları ile resmi makamlar ile gerçekleştirilen kişisel veri paylaşımı,

Kişisel verilerin saklanma süreleri,

Veri sahiplerinin kendi kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini, ayrıntılı olarak belirtmektedir.

a. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

GREENEXT’in kişisel verileri veri sahibi ilgili kişilerin kendi verdiği bilgiler, web siteleri, sosyal medya hesapları, e-posta, posta, çerezler, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanununda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

b. Veri Sahibi (İlgili Kişi) Kategorizasyonu

GREENEXT, kişisel verilerini işlediği veri sahiplerini aşağıdaki şekilde gruplamakta olup, bu kişi gruplarının işbu politikada belirtilen süreç ve hukuki nedenler ışığında genişlemesi söz konusu olabilecektir.

i. Ziyaretçi

Veri Sahibi: Ziyaretçi

Veri Kategorisi: Kimlik Bilgisi

Veri Türleri: Ad-Soyad

Veri Sahibi: Ziyaretçi

Veri Kategorisi: İletişim Bilgisi

Veri Türleri: E-posta, Telefon / Cep Telefonu

d. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

Kişisel veriler, GREENEXT tarafından aşağıdaki amaçlar ile kullanılmaktadır;

Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

İş Sürekliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası

Şirket Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Şirket Dışı ve İçi Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi

Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası

Hukuk İşlerinin Takibi ve Hukuki Sorumlulukların Yerine Getirilmesi

Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi

Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini

Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

e. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

GREENEXT, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere yetkisiz erişimi, verilerin ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri alır.

GREENEXT işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak aşağıdaki teknik ve idari tedbirleri almaktadır:

Anti-Virüs

GREENEXT'in bilgi teknolojileri altyapısında bulunan tüm PC ve Sunucularda periyodik olarak güncellenen anti-virüs uygulaması yüklüdür.

Firewall

GREENEXT sunucularını barındıran Data Center ve Felaket Kurtarma Merkezleri periyodik olarak güncellenen yazılım yüklü firewalllarca korunmakta olup, ilgili yeni nesil firewalllar tüm personellerin internet bağlantılarını kontrol etmekte ve bu kontrol sırasında virüs ve benzeri tehditlere karşı koruma sağlamaktadır.

Kullanıcı Tanımlamaları ve Need to Know

GREENEXT çalışanlarının GREENEXT sistemlerine olan yetkileri sadece iş tanımları ile gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılmış olup, herhangi bir yetki ve görev değişikliği söz konusu olması durumunda sistemsel yetkileri de ivedi olarak güncellenmektedir.

GREENEXT bunlar dışında verinin ve sürecin türüne göre gerekli ve uygun tedbirleri bilgi güvenliği personeli ve hizmet aldığı bilgi güvenliği uzmanları eliyle uygulamaktadır.

GREENEXT’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, GREENEXT tarafından işletilen platformlara veya GREENEXT sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda GREENEXT bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

f. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

GREENEXT kişisel verileri, yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere ve çözüm ortaklarına/grup şirketlerine aktarmaktadır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; veri sahibi kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen Kanun uyumlu hükümler sayesinde hukuksal olarak da korunmaktadır.

Kişisel Veriler Kiminle ve Hangi Amaçla Paylaşılıyor?

1. Ziyaretçi

Ziyaretçi bilgilerinin ilgili tedarikçi/iş ortağı ile paylaşılması, ETK izinleri olan müşterilere pazarlama ve ticari iletilerin gönderilmesi gibi organizasyonel konuların bildirilmesi için SMS gönderilmesi amacıyla SMS Tedarikçisi ile iletişim bilgilerinin paylaşılması; satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisinin kargo şirketi ile paylaşılması; Raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında hissedarlar ile paylaşılması; Fiziki ve elektronik müşteri verilerinin saklanması amacıyla tedarikçiler ile paylaşılması; ve Web sitesi kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Ziyaretçi ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla üçüncü taraflarla paylaşılması gibi süreçler söz konusudur. 

h. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

GREENEXT işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak muhafaza eder.

j. Veri Sahiplerinin Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

Veri sahiplerinin Kanun Madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir:

(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(6) KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(7) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; GREENEXT merkez ofisinden veya https://www.greenext.com/ web sitesinden erişebileceğiniz “İletişim Formu”, ve GREENEXT resmi e-mail adresi iletisim@greenext.com üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

GREENEXT, iş süreçleri kapsamında doğrudan ilgili kişilerden elde ettiği, fiziki, elektronik, Web Sitesi, E-mail gibi kanallardan toplayarak işlediği kişisel verileri, Kanun Madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu Madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

GREENEXT tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

GREENEXT tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

GREENEXT tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

GREENEXT, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

3. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

GREENEXT, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Numune İstek Formu
Merhaba,
Greenext laboratuvarlarından bitki ekstraktı numunesi talep etmek için formu doldurun. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.